หนังสือสำหรับค้นข้อมูลทางเภสัชกรรม EP.2

Merck index

วิธีการใช้

  • จุดเด่นคือ มี index 2แบบ ได้แก่ name indexและ formula index
  • เปิดจากindexโดยจะเรียงตามตัวอักษร A-Z และตัวเลข 0-9เปิดไล่

ตามตัวอักษร เมื่อพบชื่อสารจะเห็นตัวเลข ซึ่งไม่ใช่เลขหน้าแต่เป็นเลขลำดับสาร นำเลขลำดับสารไปเปิดหาด้านหน้าโดยหาเลขที่ใกล้เลขสารเรามากที่สุด

  • เวลาเขียนอ้างอิงเลขหน้า จะอยู่ด้านล่างระวังตอบเลขลำดับสาร

ข้อมูล

มีข้อมูลทางกายภาพของสารที่ใช้ในทางเภสัชกรรม

- น้ำหนักโมเลกุล                                - ลักษณะทางกายภาพ

- จุดเดือด จุดหลอมเหลว                      - จุดเยือกแข็ง

- มีสูตรโมเลกุล                                  - สูตรโครงสร้าง

- ข้อมูลทางคลินิก เช่น therapeutic category, antidote เป็นต้น

Remington

วิธีการใช้เปิด indexได้จากทั้งชื่อการค้าและสามัญทางยา ตามอักษร A-Z

ข้อมูล

เหมาะสำหรับหาข้อมูลด้านเคมีและลักษณะทางกายภาพของสารหรือยา

  • ชื่อพ้อง    - ชื่อทางเคมี
  • สูตรโครงสร้าง - สูตรเคมี
  • น้ำหนักโมเลกุล - การละลาย
  • ลักษณะทางกายภาพของยาหรือสารเคมี

ที่มาของตำรับ ซึ่งมีประโยชน์มากกรณีถามข้อมูลทางด้านคุณสมบัติตัวยาหรือสาร

Drug in pregnancy & lactation

วิธีการใช้ เปิด index ท้ายเล่ม ข้อมูลจะเรียงตามลำดับอักษร A-Z

ข้อมูล

- Fatal risk summary & recommendation

- Breast feeding summary & recommendation

Martindale

จุดเด่นคือ มีชื่อยาต่างประเทศทั่วโลก

วิธีการใช้  เปิด index ท้ายเล่ม ข้อมูลจะเรียงตามลำดับอักษร A-Z

ข้อมูล

แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

1) บอก monograph ของยาและ ancillary substance โดยจัดแบ่งยาเป็นกลุ่มตามการรักษา เช่น antidepressants, antipyretics ส่วน ancillary substance ก็มีสาร เช่น Preservative, Organic solvent,

surfactant โดยแต่ละตัวจะมีข้อมูลด้าน precaution, ADR, Interaction, Pharmacokinetics, preparation

2) เป็นข้อมูลสารอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงสารพิษต่าง ๆ เช่น Acrolein, Aflatoxin และ Supplementary drug ด้วย

3) เป็นส่วนที่ใช้ในการหาข้อมูลการเตรียมยา ใช้โดยดูตามสารบัญจะเรียงตามลำดับอักษร A-Z ซึ่งความจริงแล้วเนื้อหาการเตรียมยาทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของ preparation ในส่วนที่ 1 ตามที่กล่าวข้างต้น

British pharmacopoeia (BP)

วิธีการใช้  เปิด index ท้ายเล่ม ข้อมูลจะเรียงตามลำดับอักษร A-Z

ข้อมูล

เอกสารกำหนดรายละเอียดตัวยาและสารที่ใช้ยาการเตรียมยา, สูตรตำรับยาเตรียมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ , IR reference spectra

จะมี 6 Volume

- Vol.1& 2 = Medicinal substance --> ข้อมูลยาที่ยังไม่เป็นตำรับ

- Vol.3 = ยาที่เป็นตำรับ เช่น tablets, suspensions

- Vol. 4 = สมุนไพร Blood Product, Immune, Radiopharmacy

- Vol.5 =  Appendix and index

- Vol.6 = ยาสัตว์

 

U.S. Pharmacopeia National Formulary (USP)

จุดเด่น Microbial limit test,Dissolution :Tolerance -->บอกค่า Q

วิธีการใช้ เปิด index ท้ายเล่ม ข้อมูลจะเรียงตามลำดับอักษร A-Z

ข้อมูล

  • ข้อกำหนดต่าง ๆ มาตรฐานของตัวยาและสารที่ใช้ในตำรับยา สูตรตำรับ วิธีวิเคราะห์ /ทดสอบต่าง ๆ
  • เอกสารกำหนดรายละเอียดโดยปกติจะระบุ ชื่อสาร แหล่งที่มา ลักษณะ การบรรจุและเก็บรักษา

การละลาย การตรวจเอกลักษณ์ ข้อกำหนดอื่น ๆ เช่น ปริมาณเถ้า น้ำโลหะ เชื้อจุลินทรีย์ สูตรตำรับ สำหรับเตรียมจ่ายทันทีและวิธีเตรียม ข้อกำหนดสำหรับตำรับ