ห้องเรียนกลับด้าน การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ห้องเรียนกลับด้านคืออะไร ?

     ภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม ได้มีการปรับตัวเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนที่ทางภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรมใช้ในการเรียนการสอนคือ การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) การเรียนโดยการสะท้อนคิด (Reflective thinking) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) โดยในวันนี้เราจะมาดูการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านกันว่าเป็นอย่างไรกันครับ

     ห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ถูกคิดค้นขึ้นจากประสบการณ์ของคุณครูชาวสหรัฐอเมริกาชื่อ Jonathan Bergman & Aaron Sams สอนที่โรงเรียน Woodland Park High School ซึ่งครูทั้งสองคนสอนวิชาคมี และได้ทำการเขียนหนังสือเกี่ยวกับแนวคิดการสอนห้องเรียนกลับด้านในชื่อ Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class Every Day  แนวคิดของคุณครูทั้งสองท่านนี้เกิดขึ้นมาจากการที่นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนในเวลาปกติได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆเช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การป่วย หรือเนื้อหาบทเรียนยากและต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจอย่างมาก เวลาในห้องเรียนไม่เพียงพอ จึงเกิดการคิดหาแนวทางในการแก้ไขหาทางออก โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วย และใช้เทคโนโลยีที่นักเรียนสามารถเข้าถึง และมีอุปกรณ์ในการเข้าถึงได้ง่าย นั่นคือ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น ด้วยวิธีการถ่ายคลิปวีดีโอการเรียนการสอน และอัพโหลดเข้าในระบบ นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ที่มีอินเตอร์เนต 

     ห้องเรียนกลับด้านเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่นอกห้องเรียน และเมื่อเข้าห้องเรียน นักเรียนจะมีข้อซักถาม และมีเวลาในการทำความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งหมายความว่า การเรียนในลักษณะนี้เป็นการพลิกกลับห้องเรียน กล่าวคือ ในการเรียนทั่วไปนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้ในห้องเรียน และกลับไปทำแบบฝึกหัดที่บ้าน หากนักเรียนทำแบบฝึกหัดและไม่เข้าใจในบทเรียนจะไม่สามารถถามใครได้ นอกจากคนในครอบครัว แต่หากเป็นการพลิกกลับห้องเรียน กระบวนการจะเกิดการสลับด้าน กล่าวคือ นักเรียนจะได้เรียนรู้ที่บ้าน และทำการบ้านที่ห้องเรียนเพื่อเพิ่มความเข้าใจ

ภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยอาจารย์ประดิษฐ์ โคตรสังข์ได้ทดลองทำวิจัยในชั้นเรียนด้วยการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยมีชื่อเรื่องว่า "A Study of Learning Achievement and Retention by Using Flipped Classroom and Google Classroom for Developing Study Design in Anatomy and Physiology" และได้รับรางวัล The Best Oral Presentationในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ BCNSP National and International Conference 2018 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561ซึ่งในบทความข้างหน้าจะรบกวนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ โคตรสังข์มาเล่ารายละเอียดต่างๆให้ทุกท่านได้อ่านกันนะครับ...