หนังสือสำหรับค้นข้อมูลทางเภสัชกรรม

Drug information handbook

วิธีการใช้ เปิดตามลำดับอักษร A-Z หรือ เปิด International brand names index

ข้อมูล เป็นข้อมูลเกี่ยวกับยา ได้แก่

- Generic name /U.S. Brand name/Canadian Brand name

- Pharmacology categories    - Uses/Unlabeled use

- Pregnancy                         - Lactation

- Medical safety issues          - Contraindication

- Warning/precaution            - Adverse reaction

- Overdose/Toxicity              - Drug interaction

- Stability                            - Mechanism of action

- Pharmacokinetic                - Dosage

- Administration                   - Dosage form

- Reference range                 - Monitoring parameter

นอกจากนี้ท้ายเล่มยังประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆดังนี้

1) ตัวย่อ และมาตรวัดต่าง ๆ

2) การประเมินการทำงานของตับ

3) การประเมินการทำงานของไต

4) Chart แสดงการเปรียบเทียบยาต่าง ๆ

5) ข้อมูลเกี่ยวกับ substrate, Inhibitor, Inducer ของ CYP 450 และ Drug interaction

6) Desensitization and skin testing guidelines โดยใช้ยาแต่ละตัวมาทดสอบ

7) Immunization and vaccination

8) Infectious disease prophylaxis

9) Infectious disease treatment

10) Parenteral nutrition

11) Therapy recommendations

12) Toxicology

13) ข้อมูลอื่น ๆ


 

AHFS Drug Information

วิธีการใช้ เปิดจาก index ด้านหลัง

  • Availability & Identification เฉพาะใน USA ยานอกบางตัว ซึ่งถ้าไม่พบใน Drug information จะสามารถพบได้ในนี้

ข้อมูล

- ชื่อ                                     - Pharmacology

- Use                                   - Mechanism of action

- Dosage & administration       - Pharmacokinetic

- Caution                              - Chemistry & stability

- Pregnancy & lactationDrug fact & comparison

วิธีการใช้  เปิด index ท้ายเล่ม ข้อมูลจะเรียงตามลำดับอักษร A-Z หรือเปิดสารบัญด้านหน้า หากต้องการข้อมูลเปรียบเทียบยาในกลุ่ม

ข้อมูล  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับยาแต่ละกลุ่มยาข้อมูลเปรียบเทียบยาในกลุ่ม

- Indications                              - Administration & Dosage

- Actions                                   - Contraindications

- Warnings & Precautions             - Drug Interactions

- Adverse reactions                     - Overdosage

- Patient information

และที่สำคัญคือมีตารางเปรียบเทียบยาในกลุ่มเดียวกันในด้านPharmacokinetics เช่น onset, peak of action, duration เป็นต้น


 

MIMS Annual

วิธีการใช้ เปิดตาม Generic & brand name index ซึ่งอยู่ด้านหน้าของเล่ม

ข้อมูล

- Trade name, Generic name

- Dosage & Administration

- Description

- Indication

- Storage

- Presentation

- Action

- Pharmacology

- Pharmacokinetic


 

MIMS Thailand

วิธีการใช้ เปิดจาก index ก่อน ซึ่งเปิดได้ทั้ง trade names & generic name

 

ข้อมูล

1) ชื่อบริษัทยา ชื่อการค้า ชื่อสามัญทางยา รูปแบบยาและรูปยา

2) Company directory

3) MIM Classification index

4) Generic and Trade name index เรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อการค้า

5) Product information

- ชื่อสามัญ ชื่อการค้า และรูปแบบความแรงของยาที่มีขาย

- ส่วนประกอบของยาว่าอยู่ในรูปเกลือใด สารในตำรับ สารช่วย เป็นต้น

- Pharmacodynamics ซึ่งจะอ้างอิงการศึกษาด้วย

- กลไกลการออกฤทธิ์ ค่อนข้างละเอียด อธิบาย pathology ด้วย

- Pharmacokinetics และการใช้ยาใน Special population

- Toxicology

- Indication และ Dosage regimen

- Contraindication และ Precaution อ้างอิงมาจากการศึกษา

- การใช้ในหญิงให้นมบุตรและเด็ก แต่ไม่บอก Pregnancy category

- อาการข้างเคียงของยา ละเอียดเหมือนกัน อันนี้แล้วแต่ข้อมูลของบริษัท

- Drug interaction

- ยาบางตัวบอกวิธีการเก็บรักษายาด้วย

- Summary tables

ประเภทยาตามกฎหมาย

- P2 = Psychotropic Substance Schedule 2 / วัตถุออกฤทธิ์ 2

- P3&P4 = วัตถุออกฤทธิ์ 3&4

- N3 = Narcotic Drug Schedule 3 / ยาเสพติดประเภท 3

- S = Special Controlled Drug / ยาควบคุมพิเศษ

- D = Dangerous drug / ยาอันตราย

- NDD = Non Dangerous drug / ยาทั่วไป

- E–D = External Use - Dangerous drug / ยาอันตรายใช้ภายนอก


 

Drug interaction facts

วิธีการใช้ เปิดจาก index ท้ายเล่ม ข้อมูลจะเรียงตามลำดับอักษร A-Z ให้ดูตามคู่ที่ต้องการหาข้อมูลการเกิด drug interaction ซึ่งจะมีตามชื่อยา, กลุ่มยา, trade name ซึ่งจะมี significant rate ด้วย

ข้อมูล

- Drugs or drug classes

- Significance 1-5

- Onset , Severity, Documentation

- Effect คือผลของการเกิด drug interaction เช่น เพิ่มระดับยาในเลือด

- Mechanism เช่น inhibit CYP 2C9

- Management บอกข้อควรปฏิบัติ

- Discussion เป็นส่วนของข้อมูลเพิ่มเติม


 

Handbook on Injectable Drug

วิธีการใช้ เปิด index ท้ายเล่ม (ถ้ามีหลาย volume ให้เปิด volume สุดท้าย) ข้อมูลจะเรียงตามลำดับอักษร A-Z

ข้อมูล

แสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง และมีตัวย่อที่ใช้เยอะมาก ต้องเปิดส่วนที่เกี่ยวกับการใช้เพื่อดูว่าตัวย่อเหล่านั้นมาจากอะไร และข้อมูลของยาแต่ละตัวอาจมีข้อมูลด้านต่าง ๆ คือ

- Administration : อธิบายวิธีการบริหารยา

- Stability : บอกถึงความคงสภาพของยา วิธีการเก็บยา สภาวะเก็บยาที่เหมาะสม

- Compatibility: มีตารางแสดงความเข้ากันได้ของยา ดังต่อไปนี้

- Solution Compatibility : สารละลายกับตัวยาสามารถเข้ากันได้หรือไม่

- Additive Compatibility : ยาสองชนิดหรือมากกว่า สามารถเข้ากันได้หรือไม่

- Drug in Syringe Compatibility : ยากับSyringeสามารถเข้ากันได้หรือไม่

- Y-Site Injection Compatibility : ความเข้ากันได้ของ Y-site กับตัวยา