จำนวนเจ้าพนักงานเภสัชกรรมในประเทศไทย มีเท่าไหร่กัน?

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปัจจุบันมีกี่ตำแหน่งกัน ?

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการดูอัตราตำแหน่งของบุคคลากรสังกัดผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพซึ่งจะแสดงข้อมูลต่างๆ โดยในบทความนี้ทางภาควิชาได้สรุปในส่วนของตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมมาให้ทุกท่านได้อ่านดังนี้ 

อัตราจำนวนเจ้าพนักงานเภสัชกรรมในแต่ละหน่วยงาน และจำนวนสถานพยาบาลทั้งหมดในประเทศไทย


Infographic แสดงจำนวนเจ้าพนักงานเภสัชกรรมในแต่ละภาคในประเทศไทย

 

ในบทความฉบับหน้าเราจะมาดูกันว่าในแต่ละภาค ในแต่ละจังหวัดตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมเป็นอย่างไรกัน 

อ้างอิง : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ (http://gishealth.moph.go.th)