จำนวนเจ้าพนักงานเภสัชกรรมต่อประชากร ในจังหวัดในภาคอีสานเป็นเท่าไหร่กัน

จำนวนเจ้าพนักงานเภสัชกรรมต่อประชากร
ในจังหวัดทางภาคอีสานเป็นเท่าไหร่กัน ?

     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบไปด้วย 20 จังหวัดโดยแต่ละจังหวัดจะประกอบไปด้วยประชากร สถานพยาบาลและจำนวนเจ้าพนักงานเภสัชกรรมที่แตกต่างกัน หากนำข้อมูลมาทำการเปรียบเทียบจะพบว่าในภาคอีสานจะมีจำนวนเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ต่อประชากรในจังหวัดต่างๆกัน ซึ่งจังหวัดที่มีจำนวนเจ้าพนักงานเภสัชกรรมต่อประชากรสูงสุดคือ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีอัตราส่วนเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน ต่อประชากร 14,404 คน , อันดับสองคือ จังหวัดอุดรธานีอัตราส่วนเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน ต่อประชากร 14,135 คน และอันดับสามคือ จังหวัดชัยภูมิอัตราส่วนเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน ต่อประชากร 12,947 คน 


การแก้ปัญหา : ในขณะนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษและวสส.อุบลราชธานี ได้ทำโครงการความร่วมมือ (MOU) ในการผลิตเจ้าพนักงานเภสัชกรรมเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานซึ่งมีการผลิตเพิ่มเฉพาะให้ทางจังหวัดศรีสะเกษปีละ 40 คนโดยปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษมีอัตราส่วน 1:12,800 แต่ในอีก 2 ปีข้างหน้าจะมีอัตราส่วนเหลือเพียง 1:7500 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนอัตราส่วนเจ้าพนักงานเภสัชกรรมในแต่ละจังหวัดเรียงจากอัตราส่วนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

จังหวัด จำนวนจพ.เภสัชกรรม จำนวนประชากร อัตราส่วน 
สุรินทร์

97

1,397,180

1:14,404

อุดรธานี

112

1,583,092

1:14,135

ชัยภูมิ

88

1,139,356

1:12,947

บุรีรัมย์

123

1,591,905

1:12,942

ศรีสะเกษ

115

1,472,031

1:12,800

สกลนคร

91

1,149,472

1:12,632

นครราชสีมา

222

2,639,226

1:11,888

ร้อยเอ็ด

111

1,307,911

1:11,783

บึงกาฬ

36

423,032

1:11,751

หนองบัวลำภุ

46

511,641

1:11,123

นครพนม

66

718,028

1:10,879

มหาสารคาม

90

963,072

1:10,701

เลย

60

641,666

1:10,694

หนองคาย

51

521,886

1:10,233

กาฬสินธุ์

99

986,005

1:9,960

อุบลราชธานี

197

1,869,633

1:9,491

อำนาจเจริญ

45

378,107

1:8,402

มุกดาหาร

44

350,782

1:7,972

ยโสธร

72

539,542

1:7,494

ขอนแก่น

254

1,805,910

1:7,110

 

อ้างอิง
1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ (http://gishealth.moph.go.th)
2. ระบบสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย (http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php)