สารจากหัวหน้าภาควิชา

ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ภญ.กิ่งแก้ว มาพงษ์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

   ในนามภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง นับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนได้ก้าวเข้าสู่การเรียนในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านสาธารณสุข โดยเน้นให้เป็นผู้มีความรู้ ความอดทน มีสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบัณฑิตที่มีความเก่งงานรวมทั้งเป็นคนดี มีความสามารถในการปรับตัวเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆในชีวิต สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้โดยมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและสังคมข้าพเจ้าขอให้นักศึกษาทุกคนใช้เวลาในการเรียนรู้และมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษาเอง โดยหากนักศึกษามีความมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา พัฒนาความรู้ ทั้งจากการแนะนำสั่งสอนจากอาจารย์และจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก็จะสามารถเกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจและสติปัญญาได้ และที่สำคัญควรจะต้องมีความรอบรู้วิชาการ มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ตลอดจนการมีจิตสาธารณะ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป
          ท้ายที่สุดนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่นักศึกษาเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้นักศึกษาทุกคนรวมทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทอญ