สัญลักษณ์

อักษรพระนามาภิไธย สธ. พร้อมมงกุฎ หมายถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของวิทยาลัย ได้พระราชทานชื่อวิทยาลัยฯว่า “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร” และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษร พระนามาภิไธย “สธ” เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
คำขวัญ : “ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ” หมายถึง ในหมู่มนุษย์ ผู้ประเสริฐสุดคือ คนที่ฝึกแล้ว สีม่วง หมายถึง สีประจำพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

วัฒนธรรมของสถาบันพระบรมราชชนก
“ร่วมแรง ร่วมใจ รักใคร่ผูกพัน มุ่งมั่นรับผิดชอบ ส่งมอบคุณธรรม”
ซึ่งประกอบด้วยวัฒนธรรม ๔ เรื่อง รวมเป็นคำว่า PBRI มีความหมาย ดังนี้
P คือ Participation  หมายถึง ร่วมแรงร่วมใจ
B คือ Bonding      หมายถึง รักใคร่ผูกพัน
R คือ Responsibility   หมายถึง มุ่งมั่นรับผิดชอบ
I  คือ Integrityหมายถึง หมายถึง ส่งมอบคุณธรรม

ตราภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบไปด้วย

  • รูปงูพันถ้วยยาของเทพีไฮเยีย(Hygeia) หมายถึงหมอเชี่ยวชาญเรื่องยาและเป็นเทพีแห่งสุขภาพในเทพนิยายของกรีก
  • โกร่งและสัญลักษณ์ Rxหมายถึง ตัว "R" มาจากภาษาลาตินว่า รีซิเป (Recipe) แปลว่า จงเอา(to take) ส่วนเครื่องหมาย "/" ที่หางตัว เชื่อกันว่าเป็นเครื่องหมายแสดงถึง ดวงตาของเทพเจ้าโฮรัส (Horus) หรือ จูปีเตอร์ (Jupiter)ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการบำบัดรักษาโรคของโรมัน
  • เครื่องหมายเฉลว หมายถึงสัญลักษณ์ของเภสัชกรรม สมัยโบราณมีการทำเฉลวเพื่อทำให้ยามีความศักสิทธิ์ รักษาหายจากโรคร้ายต่างๆ

มีคำว่าภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรมอยู่ด้านบน และมีคำว่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรด้านล่าง
พื้นสีเขียวหมายถึงเภสัชกรรม อักษรสีขาว

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย ต้นอินทนิล
สีประจำวิทยาลัย ม่วง ขาว
เพลงประจำวิทยาลัย มาร์ช ว.ส.ส.
วิทยาลัย สา’สุข แห่งอุบล แหล่งสร้างคนให้รักชาติรักศักดิ์ศรี นำวิชาความรู้ คู่ชีวี ม่วง ขาวพลี ชีวิตนี้สู่ชุมชน (สามัคคี มีวินัย) เรารัก รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักเกียรติประวัติ รักความสัตย์ซื่อ รักคุณธรรม รักการฝึกปรือ รักที่ถือ มั่นที่สุด คือรักเธอ เธอ คือ ปวงประชาชาวบ้าน ตรากตรำทำการงาน สร้างชาติไทย เหงื่อทุกหยดทุกหยาดที่หลั่งไหล เพื่อลูกหลานและชาวไทยในแดนดิน เราจะร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ จะเชิดชูคุณภาพความสดใส สุขภาพดี ถ้วนหน้าพาสุขใจ ด้วยฝีมือสา’สุขไทย วิทยาลัยอุบล