ผลงานและรางวัล

รางวัลดีเด่น พ.ศ. 2562

รางวัลดีเด่น

ในการสอบข้อสอบมาตรฐาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม พ.ศ. 2562

ค่าเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2560 -2562) ของผู้สอบผ่ายในการสอบครั้งแรกสูงสุด และได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป (92.51)

รางวัลดีเด่น พ.ศ. 2560

รางวัลดีเด่น

ในการสอบข้อสอบมาตรฐาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม พ.ศ. 2561

จำนวนผู้สอบผ่านในการสอบครั้งแรก สูงสุดเป็นอันดับ 1 (ร้อยละ 96.20)

 

 

รางวัลดีเด่น พ.ศ. 2560

รางวัลดีเด่น

ในการสอบข้อสอบมาตรฐาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม พ.ศ. 2560

มีค่าเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ของผู้สอบผ่านในการสอบครั้งแรกสูงสุดเป็นอันดับ 1 (ร้อยละ 87.25)

รางวัลดีเด่น พ.ศ. 2559

รางวัลดีเด่น

ในการสอบข้อสอบมาตรฐาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม พ.ศ.2559

มีจำนวนผู้สอบผ่านในการสอบครั้งแรกสูงสุดอันดับ 1 (ร้อยละ 100)

รางวัลดีเด่น พ.ศ. 2558

รางวัลดีเด่น

ในการสอบข้อสอบมาตรฐาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม พ.ศ.2558

มีจำนวนผู้สอบผ่านในการสอบครั้งแรกสูงสุดอันดับ 1 (ร้อยละ 92.86)

รางวัลดีเด่น พ.ศ. 2552

รางวัลดีเด่น

ในโอกาสการสอบข้อสอบมาตรฐาน ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2552

ค่าเฉลี่ยของผู้สอบผ่าน 3 ปีติดต่อกันสูงที่สุด (2550-2552)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(เทคนิคเภสัชกรรม)

 

รางวัลดีเด่น พ.ศ. 2552

รางวัลดีเด่น

ในการสอบข้อสอบมาตรฐาน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(เทคนิคเภสัชกรรม)

มีจำนวนผู้สอบผ่านทุกรายวิชามากที่สุด อันดับ 1