ประวัติ พันธกิจ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เริ่มดำเนินการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๓๗ ในเนื้อที่ ๑๖๐ ไร่ ใช้งบประมาณ ๑๗๙ ล้านบาท บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๑ ถนนอุบลฯ-เดชอุดม เลขที่ ๑๘๗ หมู่ ๓ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๙๐ โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๘-๘๐๓๗-๙ โทรสาร ๐-๔๕๒๘-๘๐๔๔ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘

พุทธศักราช ประวัติความเป็นมา
พ.ศ.๒๕๓๙ รับนักศึกษารุ่นแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) จำนวน ๕๒ คน และรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) จำนวน ๕๐ คน โดยฝากเรียนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในชั้นปีที่ ๑ และเรียนชั้นปีที่ ๒ ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ.๒๕๔๐ เปิดรับหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) และหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)
พ.ศ.๒๕๔๑ เปิดขยายรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ร่วมผลิตกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) ในความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
พ.ศ.๒๕๔๔ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย (อายุรเวท)
พ.ศ.๒๕๕๐ พัฒนาหลักสูตรเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน, ทันตสาธารณสุข, เทคนิคเภสัชกรรม)
พ.ศ.๒๕๕๑ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๕๔ เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ.๒๕๕๕ เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๕๖ พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉินเป็น “ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์”และพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(เทคนิคเภสัชกรรม) เป็น “ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขา วิชาเทคนิคเภสัชกรรม”

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ สกุล เวลา
๑. นายสุเทพ สงฆ์จันทร์ พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๐
๒. พญ.อัญชลี อินทนนท์ พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๕
๓. นางศิริ วัฒนธีรางกูร พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๙
๔. นางศรีสมพร ทรวงแก้ว พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
๕. นางสาวมุกดา สีตลานุชิต พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๑
๖. นายภรต โทนแก้ว พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๘
๗. ดร.อรรณพ สนธิไชย พ.ศ.๒๕๕๙ - ปัจจุบัน