บุคลากร

ฝ่ายการสอนประจำภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม

  อาจารย์นิธิศ ธานี

รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ
วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ
ห้องพัก 2204

  อาจารย์กิ่งแก้ว มาพงษ์

หัวหน้าภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน)
ห้องพัก 2201

อาจารย์สมคิด บรรสุทธี

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน)

ห้องพัก กิจการนักศึกษา

อาจารย์สารสิทธิ์ โรจน์ธนะธัญญา

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน)

ห้องพัก ทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา

อาจารย์ประดิษฐ์ โคตรสังข์

เภสัชกรชำนาญการ(ด้านการสอน)

ห้องพัก 2203

ดร.รับขวัญ เชื้อลี

เภสัชกรชำนาญการ(ด้านการสอน)

ห้องพัก 2204

อาจารย์ชนม์ชนก ฉวีวงศ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

ห้องพัก 2201

อาจารย์ธนิสสา รามฤทธิ์

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน)

ห้องพัก 2201

อาจารย์ศราพงค์ อินแปลง

เภสัชกรปฏิบัติการ

ห้องพัก 2202

อาจารย์ภาณุ คำวงษ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

ห้องพัก 2203

อาจารย์คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

เภสัชกรปฏิบัติการ

ห้องพัก 2202

อาจารย์อริยา ปาละวงศ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

ห้องพัก 2202

อาจารย์ปวิชยา สีมาวงษ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

ห้องพัก 2203

อาจารย์พิมพ์ชนก ทองทวน

เภสัชกรปฏิบัติการ

ห้องพัก 2203

ฝ่ายสนับสนุน

นางสาววราภรณ์ จันวงค์เดือน

พนักงานพิมพ์

ห้องพัก 2201