บุคลากร

ฝ่ายการสอนประจำภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม

  อาจารย์กิ่งแก้ว มาพงษ์ 

หัวหน้าภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
ห้องพัก 2201

 

อาจารย์สมคิด บรรสุทธี

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ห้องพัก กิจการนักศึกษา

 

อาจารย์ประดิษฐ์ โคตรสังข์

เภสัชกรชำนาญการ

ห้องพัก 2203

 

อาจารย์ศราพงค์ อินแปลง

เภสัชกรปฏิบัติการ

ห้องพัก 2202

 

อาจารย์อริยา ปาละวงศ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

ห้องพัก 2202

 

อาจารย์ปวิชยา สีมาวงษ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

ห้องพัก 2203

 

อาจารย์สารสิทธิ์ โรจน์ธนะธัญญา

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ห้องพัก ทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา

 

ดร.สุภาพร บุญศิริลักษณ์

เภสัชกรชำนาญการ

ห้องพัก ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 

อาจารย์คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

เภสัชกรปฏิบัติการ

ห้องพัก 2202

 

อาจารย์ภาณุ คำวงษ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

ห้องพัก 2203

 

ดร.รับขวัญ เชื้อลี

เภสัชกรชำนาญการ

ห้องพัก 2204

 

อาจารย์ธนิสสา รามฤทธิ์

เภสัชกรชำนาญการ

ห้องพัก 2201

 

อาจารย์ชนม์ชนก ฉวีวงศ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

ห้องพัก 2201

 

อาจารย์พิมพ์ชนก ทองทวน

เภสัชกรปฏิบัติการ

ห้องพัก 2203

ฝ่ายสนับสนุน

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ บุญพอ

พนักงานพิมพ์

ห้องพัก 2201