บริการวิชาการ

โครงการอบรมเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปี 2562 หัวข้อ "วัฒนธรรมความปลอดภัยด้านยา งานบริหารเวชภัณฑ์ และการสร้าง Passion ในการทำงาน
ชื่อโครงการ : วัฒนธรรมความปลอดภัยด้านยา งานบริหารเวชภัณฑ์ และการสร้าง Passion ในการทำงาน
วันที่อบรม : 4-6 มิถุนายน 2562
สถานที่อบรม :โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
ปิดการรับสมัครวันที่ :เปิดรับสมัคร
ชำระเงินภายในวันที่ :  25 พฤษภาคม 2562
คลิกเพื่อลงทะเบียน

โครงการอบรมเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปี 2561 หัวข้อ "เจ้าพนักงานเภสัชกรรมกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและการสร้างภาคีเครือข่าย"
ชื่อโครงการ : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและการสร้างภาคีเครือข่าย
วันที่อบรม : 2 - 4 พฤษภาคม 2561
สถานที่อบรม :โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
ปิดการรับสมัครวันที่ :เปิดรับสมัคร
ชำระเงินภายในวันที่ : 2 พฤษภาคม 2561
คลิกเพื่อลงทะเบียน

โครงการอบรมเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปี 2560 หัวข้อ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมในยุค Thailand 4.0
ชื่อโครงการ : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมในยุค Thailand 4.0
วันที่อบรม : 12 - 14 กรกฎาคม 2560
สถานที่อบรม :โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
ปิดการรับสมัครวันที่ :ปิดรับสมัคร
ชำระเงินภายในวันที่ : -

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 เรื่อง ก้าวสู่มิติใหม่ :การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 เรื่อง ก้าวสู่มิติใหม่ :การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย
วันที่อบรม : 6-7 กรกฎาคม 2560
สถานที่อบรม :วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ปิดการรับสมัครวันที่ :ปิดรับสมัคร
ชำระเงินภายในวันที่ : -

โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ(รุ่นที่ 2)
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ(รุ่นที่2)
วันที่อบรม : 5-9 มิถุนายน 2560
สถานที่อบรม :วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ปิดการรับสมัครวันที่ :ปิดการรับสมัคร
ชำระเงินภายในวันที่ : -