การใช้ Tableau Public

การติดตั้งโปรแกรม Tableau

 

 

 

คำสั่งงานครั้งที่ 1 (8/3/2562) (15/3/2562) 

  1. ให้นักศึกษาดาวโหลดไฟล์การเรียนการสอนครั้งที่ 2 (ใช้ข้อมูลเดือนที่ 1-6 เท่านั้น)
  2. จะต้องนำเสนอข้อมูลปริมาณการใช้ยามากที่สุด  และมูลค่ายาที่มากที่สุด
  3. นำเสนอข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ

>>>ส่งงานที่นี่ <<<<<<

คำสั่งงานครั้งที่ 2 (22/3/2562)

  1. ให้นักศึกษาดาวโหลดไฟล์ทำงานเก็บคะแนน 14%
  2. ให้นำเสนอการเปรียบเทียบข้อมูลราคายาแต่ละชนิดกับประเภทโรงพยาบาล (เพื่อให้ผู้บริหารดูว่าโรงพยาบาลรัฐ ยามีราคาถูกหรือแพงกว่าเอกชน หรือโรงพยาบาลรัฐด้วยกัน ราคายาแตกต่างกันหรือไม่)
  3. ให้นำเสนอข้อมูลโรงพยาบาลแต่ละประเภทและจำนวนเตียง เรียงจากมากไปหาน้อย
  4. ให้เปรียบเทียบจำนวนเตียงของโรงพยาบาลกับราคายา  (เพื่อให้ผู้บริหารดูว่าจำนวนเตียงมีผลต่อราคายาหรือไม่)

>>>ส่งงานที่นี่ <<<<<<

 

Tableau คืออะไร?

Tableau คือ โปรแกรมที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของภาพ(Data Visualiztion) เพื่อทำให้มีความเข้าใจในข้อมูลมากขึ้น ทำให้สามารถนำข้อมูลจำนวนมากมาวิเคราะห์และมองออกได้อย่างง่ายขึ้น ซึ่งตัวโปรแกรมTableau มีด้วยกันหลายเวอร์ชั่นด้วยกัน เช่น Tableau Desktop ,Tableau Online เป็นต้น แต่ในวันนี้เราจะมาเรียนในโปรแกรม Tableau Public เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นตัวที่ฟรี และสามารถใช้งานได้ดี

การกรอกข้อมูล Tableau for Students

Tableau

บทที่ 1 การติดตั้งโปรแกรม Tableau public

บทที่ 2 การเลือกข้อมูลเพื่อนำเข้ามาใช้ในงาน และประเภทของข้อมูล

บทที่ 3 ตัวแปร Dimensions และ Measures

บทที่ 4 การใช้งาน Rows และ Columns

บทที่ 5 การแสดงข้อมูลในรูปของตัวอักษรและตัวเลข

บทที่ 6 การแสดงข้อมูลในรูปของกราฟแท่ง

บทที่ 7 การแสดงข้อมูลในรูปของกราฟเส้น และการกำหนดห้วงเวลา

บทที่ 8 การแสดงข้อมูลในรูปของแผนที่และจุดพิกัด

บทที่ 9 การแสดงข้อมูลในรูปของกราฟเปรียบเทียบ

บทที่ 10 การรวมข้อมูลจากSheetต่างๆเพื่อนำเสนอผู้บริหาร